• Imprimeix

Preguntes

D’ acord amb la normativa vigent, continua sent responsabilitat del productor entregar la totalitat de l’oli produït exclusivament per la seva regeneració en plantes autoritzades.

Tots els recollidors i transportistes, tant els autoritzats a Catalunya com els autoritzats a altres comunitats autònomes, tenen l’ obligació de entregar els olis usats produïts a Catalunya per ser regenerats en planta autoritzada utilitzant la documentació prevista a la normativa catalana per evidenciar la efectiva regeneració dels olis.

En relació a l’emmagatzematge i tractament, el Reial Decret 679/2006 estableix les següents obligacions dels productors d’oli usat: 
a) Emmagatzemar els olis industrials usats en condicions adequades, evitant especialment les barreges amb aigua o amb altres residus no oliosos; s’evitaran també les seves barreges amb altres residus oliosos si amb això es dificulta la seva correcta gestió.
b) Disposar d’instal·lacions que permetin la conservació dels olis industrials usats fins a la seva recollida i que siguin accessibles als vehicles de recollida.
c) Evitar que els dipòsits d'olis usats, inclosos els subterranis, tinguin efectes nocius sobre el sòl.
d)  Els productors d’olis industrials usats que generin més de 500 litres a l’any han de dur un registre amb indicacions relatives a quantitats, qualitat, origen, localització i dates de lliurament i recepció.
També cal tenir en compte que, vist que l’oli industrial usat és un residu perillós, el seu temps màxim d’emmagatzematge és de 6 mesos.

Els responsables de la recollida de l'oli industrial usat i segons la normativa aplicable són els Sistemes Integrats de Gestió (SIG) d'olis industrials usats, SIGAUS i SIGPI. Per tant podeu contactar amb ells pel que fa als aspectes logístics de la recollida.

No obstant, per part del productor d’ oli, cal asegurarse que el transportista estigui autoritzat, i que en cada recollida s’ utilitzi la documentació prevista a la normativa, per tal de garantir el compliment de l’ obligació del productor d’ entregar l’ oli produit a un gestor per la seva efectiva regeneració.
El transport s'ha de regir pel Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. El transportista ha de disposar per acreditar-se de tota la documentació que l'autoritza com a transportista de residus.

La regeneració és l’ única via de gestió autoritzada a Catalunya. No estan permeses altres formes de reciclatge ni de valorització energética. Es a dir, dins les posibles vies de gestió que preveu el codi R9, del Llistat Europeu de Codificació dels Residus : “R9 regeneració i altres usos de l’oli “, a Catalunya tan sols està autoritzada la regeneració.

Tal com el defineix el Reial Decret 679/2006, la regeneració és el procés mitjançant el qual es produeix oli de base industrial per mitjà d'un nou refinatge dels olis usats, combinant la seva destil·lació amb processos físics i químics que permetin eliminar els contaminants, els productes d'oxidació i els additius que contenen, fins a fer-lo apte de nou per al mateix ús inicial, d'acord amb els estàndards de qualitat i les autoritzacions exigits per la vigent legislació.
.
De la regeneració d'oli industrial usat s'obtenen, a part d'aigua, les següents fraccions que es destinen a la valorització: oli base, asfalt, combustible i sals potàssiques. La normativa estableix que el rendiment dels processos de regeneració en base seca no pot ser inferior al 55%.

L’establiment comercial on realitza el canvi d’oli té la obligació d’acceptar gratuïtament l’oli usat. Les deixalleries també accepten aquests residus.
Les indústries del sector metal•lúrgic utilitzen en algunes de les seves operacions més significatives, com el tall, el mecanitzat, la laminació, etc. líquids refrigerants com són les emulsions d'olis en aigua conegudes amb el nom de taladrines. Aquesta emulsió té una concentració variable entre el 5 % d'olis i 95 % d'aigua. Generalment l’industrial compra el concentrat oliós i fa la dissolució en aigua (depenent de l’ús i de les indicacions del fabricant-proveïdor).

Els fabricants (agents econòmics dedicats a l’elaboració, importació o adquisició intracomunitària) d’olis industrials, a través dels SIGs, estan obligats a garantir la recollida selectiva i correcta gestió mitjançant regeneració de tots els olis industrials usats que es generin després de la utilització dels olis industrials que posen al mercat.

En el cas de les taladrines, aquestes han de passar per un pretractament de l’emulsió abans de poder gestionar l’oli a través d'una planta de regeneració.  Per separar la fracció oliosa de la fracció aquosa hi ha diferents sistemes físico-químics, que poden fer les diferents plantes de tractament físico-químic que són gestors autoritzats. La fracció oliosa que separin és la que es portarà a gestionar.

El pretractament de les taladrines no està inclòs en l’import que els SIG han calculat per fer front a les obligacions dels fabricants d’olis. És per això que el SIG aplica unes tarifes (bàsicament segons el contingut en aigua) que el productor de la taladrina ha de pagar.
Data d'actualització:  02.02.2011