• Imprimeix

Olis industrials usats

L’oli mineral usat és tot oli industrial que s’hagi tornat inadequat per a l’ús al que se li hagués assignat inicialment. S’inclouen en aquesta definició, en particular, els olis minerals usats dels motors de combustió i dels sistemes de transmissió, els olis minerals usats dels lubrificants, els de turbines i dels sistemes hidràulics, així com les barreges i emulsions que els continguin. En tot cas queden inclosos en aquesta definició els residus d’olis corresponents als de la Llista Europea de Residus (LER):

1301 Residus d’olis hidràulics
1302 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants
1303 Residus d’olis d’aïllament i transmissió de calor
1305 Restes de separadors d’aigua / substàncies olioses
1308 Residus d’olis no especificats en cap altra categoria.

Els olis industrials usats són residus perillosos, d’acord amb la normativa vigent. Aquests es generen periòdicament en les activitats de manteniment: tallers de reparació d’automòbils, tot tipus d’indústries, ports pesquers i esportius, manteniment de maquinària agrícola, etc. Queden exclosos d’aquesta definició els olis vegetals (generats a la cuina, a la restauració, etc.).

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va modificar la Llei Reguladora dels Residus establint l’ obligatorietat de regenerar el 100% dels olis usats produits a Catalunya.

El Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel que es regula la gestió dels olis industrials usats, obliga els fabricants d'aquest producte a fer-se càrrec de la seva gestió per això preveu la creació de sistemes integrats de gestió (SIG) per assegurar la gestió dels seus olis quan esdevinguin residus i sufragar el cost total de les operacions necessàries per aquesta correcta gestió (recollida, transport i tractament). A Catalunya hi han  autoritzades dues entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) d'olis industrials usats, Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S.L. (SIGAUS)Sistema Integrado de Gestión de Productores Independientes, S.L. (SIGPI).