• Imprimeix

Preguntes

A les làmpades de descàrrega la llum s’aconsegueix per l’excitació d’un gas que se sotmet a descàrregues elèctriques. El seu ús permet una major eficiència energètica que les làmpades incandescents convencionals, però tenen l’inconvenient que, durant la seva fabricació, s’utilitzen metalls pesants que fan que, un cop utilitzats, també esdevinguin residus perillosos.

Les làmpades de descàrrega més conegudes són els fluorescents, que contenen petites quantitats de mercuri, i s’utilitzen fonamentalment en el comerç, en oficines i en la indústria. Però també es fan servir sovint a la llar, per exemple en lavabos i cuines. De fluorescents n’hi ha de moltes formes. Els més comuns són els fluorescents rectes però també n’hi ha de circulars, en forma de U, etc. Les làmpades de baix consum no són altra cosa que tubs fluorescents més prims i compactes. Les làmpades de descàrrega de vapor de mercuri i vapor de sodi a alta pressió s’utilitzen per l’enllumenat públic i en naus industrials.
Les bombetes incandescents no són làmpades de descàrrega i no contenen mercuri.

Les làmpades de descàrrega usades són residus codificats en el Catàleg Europeu de Residus amb el codi 20 01 21 i classificats con residus perillosos.

Les làmpades de descàrrega estan incloses a la categoria 5 de l’annex I del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
El Reial decret incorpora els principis de «qui contamina paga» i de responsabilitat del productor. Segons aquesta norma, els productors, entesos com les persones físiques o jurídiques que fabriquen, venen o importen làmpades, han d’adoptar les mesures necessàries per a que els residus dels aparells que ells han posat en el mercat siguin recollits de forma selectiva i es gestionin correctament.

Els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) són entitats sense ànim de lucre formades pels productors d’aparells elèctrics i electrònics que s’associen per donar compliment a la responsabilitat ampliada del productor de RAEE. Els SCRAP han de ser autoritzats per la Comunitat Autònoma on tinguin la seva seu social i poden desenvolupar la seva activitat per tot el territori espanyol.

Els fluorescents i les làmpades de descàrrega estan inclosos dins de la categoria de Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i es gestionen amb els SIG'S autoritzats per a la Categoria 5

Per a saber quines entitats estan autoritzades a Catalunya cliqueu aquest enllaç

Els posseïdors de làmpades han de lliurar-los a les deixalleries o als punts de recollida establerts pels SIG a comerços i centres de distribució.

Les làmpades de descàrrega contenen mercuri en quantitats variables segons el tipus, marca i any de fabricació. Per tant, les làmpades usades s’han de recollir separadament i tractar de manera específica per evitar la dispersió del mercuri en el medi ambient i per aprofitar els materials que les formen.

El tractament de les làmpades de descàrrega, igual que el de les piles, va ser un servei públic de la Generalitat de Catalunya des de l’aprovació de la Llei 6/1993, de residus,  fins l’1 de setembre de 2010. Per donar aquest servei l’ARC va construir i posar en funcionament el 1998 el Centre de tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara i Rocafort, on es van tractar les piles i làmpades recollides a Catalunya.
 
Actualment, un cop que els productors ja han començat a fer-se càrrec de la gestió de les làmpades, el seu tractament ha deixat de ser servei públic. Un cop finalitzat el servei públic, es va licitar el dret de superfície del Centre de tractament i reciclatge del Pont de Vilomara i Rocafort, que l’agost de 2010, es va adjudicar a UTE VILOMARA. Al Centre, es mantenen, entre altres, els processos de reciclatge de làmpades així com la classificació i trituració de piles estàndard i la destil·lació de piles botó.

Data d'actualització:  07.11.2011