• Imprimeix

Fluorescents i làmpades de descàrrega

Les làmpades de descàrrega són aparells d’enllumenat en els que la llum s’aconsegueix per l’excitació d’un gas que se sotmet a descàrregues elèctriques. El seu ús permet una major eficiència energètica que les làmpades incandescents convencionals. Però tenen l’inconvenient que, durant la seva fabricació, s’utilitzen metalls pesants que fan que, un cop utilitzats, també esdevinguin residus perillosos.
Les làmpades de descàrrega més conegudes són els fluorescents, que contenen petites quantitats de mercuri, i s’utilitzen fonamentalment en el comerç, en oficines i en la indústria. Però també s’utilitzen sovint a la llar, per exemple en lavabos i cuines. Les làmpades de descàrrega de vapor de mercuri i vapor de sodi a alta pressió s’utilitzen per l’enllumenat públic i en naus industrials.

Sistema Integrat de Gestió (SIG)

Els fluorescents i les làmpades de descàrrega estan inclosos dins de la categoria de Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i es gestionen amb els SIG'S autoritzats per a la Categoria 5