• Imprimeix

Envasos industrials

Definició de residus industrials

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, segons els seu article 3 corresponent a Definicions, en el punt 3 (i) especifica que els residus industrials són els materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té al voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb aquesta Llei, no poden ser considerats residus municipals.

Gestió dels envasos originats a la indústria

La gestió dels envasos d’origen industrial, és exactament igual que la gestió d’altres residus industrials.

Data d'actualització:  26.05.2010