• Imprimeix

Envasos comercials

Definició de residus comercials

El DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, segons els seu article 3 corresponent a Definicions, en el punt 3 (g) indica que els residus municipals són els generats per l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engrós, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix aquesta llei
D’altra banda el mateix Decret Legislatiu 1/2009 estableix al seu article 54 la gestió dels residus comercials, (on òbviament també queden inclosos els residus d’envasos)

Gestió dels envasos comercials

La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o posseïdores de residus.

La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’Ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

En tot cas, la persona titular de l’activitat generadora de residus comercials ha de:

  • Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi;
  • Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials;
  • Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera;
  • Tenir a disposició de l’Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.
Data d'actualització:  26.05.2010