• Imprimeix

Envasos

La Llei estatal 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient en la seva disposició final cinquena modifica l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei estatal 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, pel que fa referència a la definició d'envàs.

En aquest sentit, la nova definició queda redactada de la següent manera:

“Article 2.1 Envàs: Tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s'utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Es consideren també envasos tots els articles eliminables utilitzats per aquesta mateixa finalitat. Dins d'aquest concepte s'inclou únicament els envasos de venda a primaris, els envasos col·lectius o secundaris i els envasos de transport o terciaris. Es consideraran envasos els articles que s'ajustin a la definició mencionada anteriorment sense perjudici d'altres funcions que l'envàs també pugui desenvolupar, tret que l'article formi part integrant d'un producte durant tota la seva vida útil, i tots els seus elements estiguin destinats a ser usats, consumits o eliminats conjuntament.

Es consideren envasos els articles dissenyats i destinats a ser omplerts en el punt de venda i els articles eliminables venuts plens o dissenyats i destinats a l'omplenat en el punt de venda, a condició de que desenvolupin la funció d'envàs.

Els elements de l'envàs i els elements auxiliars integrats en ell es consideraran part de l'envàs al que van units; els elements auxiliars directament penjats del producte o lligats a ell i que desenvolupin la funció d'envàs es consideraran envasos, tret que formin part integrant del producte i tots els seus elements estiguin destinats a ser consumits conjuntament.

Es consideren envasos industrials o comercials aquells que siguin d'ús i consum exclusiu en les indústries, comerços, serveis o explotacions agrícoles i ramaderes i que per tant, no siguin susceptibles d'ús i consum ordinari en els domicilis particulars.”

 

 

Obligacions

L'article 15 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos estableix la informació que els agents econòmics hauran de subministrar a les administracions públiques.

Eines de gestió especificades a la normativa SIG-SDDR

Sistema de dipòsit Devolució i Retorn (SDDR) - Sistema Integrats de Gestió (SIG) - Estudi sobre la viabilitat per la implantació d'un SDDR

Marc legal específic

Normativa comunitària. Normativa estatal