El 7 de febrer de 2005 va entrar en vigor el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
Entre altres aspectes el RD 9/2005 determina a l’article 3 quines són les Activitats Potencialment Contaminants del sòl (APC) i els informes que aquestes han de tramitar a l’administració competent (Agència de Residus de Catalunya-ARC).

El RD 9/2005 defineix les APC com aquelles activitats industrials o comercials que, ja sigui per l’ús de substàncies perilloses o per la generació de residus, poden contaminar el sòl.

Als efectes del RD 9/2005 es consideren APC:

  • Les activitats incloses en els epígrafs de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 93 Rev 1) indicades a l’Annex I del RD 9/2005
  • Les activitats que produeixen, utilitzen o emmagatzemen més de 10t per any d’una o vàries de les substàncies incloses en el RD 363/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses.
  • Les activitats que disposen d’emmagatzematges de combustible per a ús propi segons el RD 1523/1999, d’1 d’octubre, amb un consum anual mig superior a 300.000l i un volum total d’emmagatzematge igual o superior a 50.000l.

La llista que es presenta en aquest document constitueix la interpretació del que s'indica a l'Annex I del RD 9/2005 adaptat a la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE 93 Rev1) i a la classificació de les activitats en 5 dígits.

Segons estableix el RD 9/2005 les APC han de presentar dos tipus d’informes segons diferents situacions: l’Informe Preliminar de Situació (IPS) i l’Informe de Situació (IS). Igualment, els propietaris de finques on en el passat s’hagi desenvolupat alguna activitat potencialment contaminant del sòl hauran de presentar un Informe de situació (IS)
A la taula adjunta es descriuen les situacions en les que s’ha de presentar un informe i el tipus d’informe.

Informació relacionada

L’objectiu principal d’aquests informes és recollir aquella informació rellevant que permeti valorar la possibilitat que es produeixin o s’hagin produït contaminacions significatives del sòl on s’emplaça o s’ha emplaçat l’APC. En aquest sentit, els interessats podran adjuntar a l’informe tota aquella informació complementària que considerin convenient per a una correcte valoració de la situació del sòl.
El contingut (annex II del RD 9/2005) és el mateix per als diferents tipus d’Informes de Situació; es pot elaborar a partir de la informació generada en compliment de la legislació vigent en matèria de residus i substàncies perilloses i no suposa l’obligació de realitzar cap tipus d’assaig o d’anàlisi específic.
La presentació a l’ARC dels informes de situació relacionats amb l’article 3 del RD 9/2005 es realitza telemàticament mitjançant l’aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) de l’ARC (excepte l’Informe de situació de propietari, en aquest cas cal contactar amb el Departament de Gestió i Sòls Contaminats de l’ARC).
Aquesta aplicació permet importar aquelles dades incloses en la Declaració anual de residus industrials (DARI), la Declaració anual de residus industrials per als gestors (DARIG) o la sol·licitud de l’alta de productor tramitada a partir de l’any 2013, i adjuntar els fitxers, en suport digital, de tota aquella documentació annexada a cada informe (plànols, fotografies, informes de la qualitat del sòl, …). Igualment permet importar els informes de situació previs presentats.
El principal requisit (a banda de disposar de connexió a Internet) per a poder utilitzar aquesta aplicació és el de disposar de les claus d’accés al Sistema Documental de Residus (SDR), dades facilitades per l’ARC. Aquelles activitats que utilitzin l’SDR per a la gestió documental dels residus (fitxes d’acceptació, fulls de seguiment,...) o per a la presentació de la Declaració Anual de Residus Industrials ja disposen d’aquestes dades.
En el cas que l’activitat no disposi de codi de productor i/o de les corresponents claus d’accés ha de fer la sol·licitud mitjançant els mecanismes existents.

L'accés a l'aplicació es realitza a partir del Sistema Documental de Residus (SDR) on s'introdueix les claus d'accés (dades facilitades per l'ARC).
Un cop introduïts al SDR s'ha d'anar a Productors >RD 9/2005>Editar Informe/APC, a partir d'on s'accedeix a la pantalla principal.
A partir de la pantalla principal es pot seleccionar, mitjançant les icones superiors, l'opció de crear un nou Informe o d'obrir algun Informe prèviament creat.
En el cas que es vulgui realitzar un nou Informe, l’aplicació demanarà la validació de les dades de l’empresa associades al codi de productor i la introducció de les activitats que es realitzen a la instal·lació mitjançant la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE 93 Rev 1) i, en cas necessari, si s’acompleixen algun dels criteris de l’article 3.2 del RD 9/2005.
Un cop generat un nou Informe apareix l'estructura de l'Informe amb els diferents apartats a omplir (estructura i funcionament similar al de la realització de la DARI o DARIG en línia), utilitzant les icones laterals.
L'aplicació presenta un sistema d'ajuda en pantalla, explicatiu de les funcions de cada icona i de les característiques de cada camp d'informació.
L'usuari podrà consultar en qualsevol moment l'Informe en elaboració o presentat, i podrà utilitzar-lo en un futur per a la realització dels Informe de Situació posteriors que haurà de presentar periòdicament.

El contingut i estructura de l'aplicació està basat en el que determina l'annex II del RD 9/2005, tot i que presenta certes particularitats.
Les dades referents a l'estructura de l'empresa (disponible a l'ARC a partir dels mecanismes establerts) es presenten automàticament en els camps corresponents. Aquesta informació no serà modificable mitjançant l'aplicació sinó que per a qualsevol modificació s'haurà de notificar per correu ordinari a l'ARC, qui l'haurà de validar.
En l'Informe que realitzin aquelles activitats que hagin presentat la DARI (Declaració anual de residus industrials) o la DARIG (Declaració anual de residus industrials per als gestors se'ls presentaran tots aquells camps d'informació coincidents entre la DARI/DARIG i l'Informe (bàsicament dades sobre les matèries, productes i residus), de manera que únicament s'hauran d'emplenar els camps que faltin.
Bàsicament existeixen quatre tipus de camps d'informació:

Aquells que presenten la informació disponible a l'ARC a partir dels tràmits d'inscripció en el Registre de Productors o d'assignació de codi. Aquests camps no són modificables.

  • Camps que presenten informació procedent de les dades contingudes en la darrera DARI o DARIG presentada. Aquests camps són modificables.
  • Camps en els que la informació s'introdueix a partir de llistes desplegables.
  • Camps alfanumèrics o numèrics, de lliure introducció de la informació.
Un cop l'usuari de l'aplicació en línia doni per finalitzada la realització de l'Informe, haurà de prémer la icona de presentar Informe. En el cas que el sistema validi l'Informe realitzat es presentarà una finestra indicant que l'Informe ha estat presentat i registrat a l'ARC.
Des d'aquesta finestra es pot imprimir el justificant que acredita la presentació de l'Informe en el Registre de l'ARC.
Data d'actualització:  20.11.2018