L’article 38 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats estableix la possibilitat de la descontaminació del sòl per a qualsevol ús previst sense la declaració prèvia del sòl com a contaminat.

Article 38. Recuperació voluntària de sòls.
La descontaminació del sòl per a qualsevol ús previst del sòl es pot portar a terme, sense la declaració prèvia del sòl com a contaminat, mitjançant un projecte de recuperació voluntària aprovat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma. Després de l’execució del projecte s’ha d’acreditar que la descontaminació s’ha realitzat en els termes que preveu el projecte. L’Administració competent ha de portar un registre administratiu de les descontaminacions que es produeixin per via voluntària.

Per a iniciar el procediment de la recuperació voluntària d’un sòl, s’ha de presentar al registre de l’Agència de Residus de Catalunya una sol·licitud d’aprovació de projecte de recuperació d’un sòl en via voluntària

Qui ho pot presentar
Qualsevol persona física o jurídica o empresa que es faci càrrec de la recuperació del sòl en la seva qualitat de causant de la contaminació o de propietari o posseïdor del sòl.
En el cas que qui signi la sol·licitud ho faci en representació d’una empresa o persona cal aportar l’acreditació pertinent (fotocòpies de DNI, poders, autorització,...).

Documentació a aportar
S'ha de presentar el model de sol·licitud de recuperació voluntària del sòl el qual s'ha de descarregar i desar a l'ordinador i complimentar diferents apartat.
Per poder iniciar el procediment de la recuperació voluntària d'un sòl, aquest model de sol·licitud ha d'anar a companyat d'una sèrie de documentació (indicada en el model) sobre la identificació, investigació/ns de la qualita t del subsòl, anàlisi/s de risc i projecte detallat de recuperació de l'emplaçament.

Informació relacionada

Sol·licitud
Data d'actualització:  10.07.2012