• Imprimeix

Efectes de la contaminació del sòl

01. Contaminació de les aigües superficials

La contaminació de les aigües superficials (rius, llacs, embassaments o zones costaneres) pot produir-se a causa de:

  • La descàrrega d'aqüífers contaminats a les aigües superficials.
  • L'aportació a les aigües superficials d'aigües d'escorrentia que procedeixen d'emplaçaments contaminats.

02. Contaminació de les aigües superficials subterrànies

La contaminació de les aigües subterrànies pot produir-se a causa de:

  • La migració de contaminants de la zona no saturada d'aigua cap a la zona saturada d'aigua (aqüífer). Un cop la contaminació ha arribat a les aigües subterrànies, es pot desplaçar i provocar els seus efectes a punts allunyats d'on s'ha originat el problema.

03. Sediments del riu

La contaminació dels sediments d'un riu pot produir-se a causa de:

  • La precipitació dels contaminants de les aigües cap als sediments. Aquests sediments poden provocar, al seu torn, la contaminació de les aigües subterrànies en contacte amb aquests sediments. Així mateix, la mala gestió del dragatge d'aquests sediments pot provocar la contaminació del sòl allà on es depositin aquests sediments.

04. Evaporació de compostos volàtils

L'evaporació de compostos volàtils que es trobin en el sòl i/o aigües subterrànies pot suposar un risc d'inhalació de contaminants per a les persones i tenir efectes diversos en funció de la toxicitat dels compostos. Les acumulacions a l'interior d'edificis poden ser importants.

05. Contaminació de l'aire a l'interior d'edificis

L'evaporació de compostos volàtils del sòl i/o d'aigües subterrànies pot provocar la seva mobilització i introducció a l'interior d'edificis a través de parets o conductes, i exposar així a les persones al risc d'inhalació de contaminants. En aquests casos, l'acumulació de compostos volàtils s'acostuma a trobar en soterranis d'edificis i pot detectar-se fàcilment mitjançant l'obertura d'una aixeta d'aigua a través de la qual s'alliberen els gasos acumulats a la canonada.

06. Abastament

La contaminació de les aigües subterrànies pot suposar la contaminació de pous d'abastament per a ús agrícola, industrial o municipal, i provocar un risc per a les persones associat a la ingestió d'aigua o a la ingestió d'hortalisses regades amb l'aigua contaminada. El punt d'abastament on es detecten els efectes de la contaminació pot estar molt lluny de l'origen d'aquesta contaminació.

07. Ingestió de terra contaminada

La presència de sòls contaminats en zones recreatives públiques o jardins particulars pot provocar un risc de contacte amb el sòl contaminat i la possibilitat d'ingestió accidental d'aquest sòl per part de nens quan hi juguen.

08. Ús recreatiu d'aigües superficials contaminades

Les aigües superficials contaminades en llocs destinats a un ús recreatiu poden suposar un risc per a les persones associat al contacte dèrmic amb l'aigua, a la ingestió accidental d'aigua o a la inhalació de vapors.

09. Perills en excavacions

La realització d'excavacions en terrenys contaminats i amb possibilitat d'existència de bosses de residus poden suposar un risc per als veïns i operaris, associat a emanacions tòxiques, inhalació de compostos volàtils i/o explosions de gasos.

10. Contaminació d'hortalisses i animals de granja a causa de la utilització d'aigües subterrànies

La utilització d'aigües subterrànies contaminades per al reg o bé per al consum en granges pot tenir els següents efectes:

  • Consum ramader de vegetals contaminats regats amb aigua contaminada.
  • Ingestió ramadera d'aigua contaminada.
  • Consum humà de productes ramaders contaminats.
  • Consum humà de productes hortícoles contaminats.
Data d'actualització:  07.06.2010