• Imprimeix

Causes de la contaminació del sòl

01. Emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus en activitats industrials

Una de les fonts de contaminació del sòl més usuals és l'emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus en activitats industrials. Com a exemples més usuals d'aquest tipus de problema es poden esmentar les fuites en tancs d'emmagatzematge o els vessaments accidentals en superfícies sense impermeabilitzar.

02. Abocaments incontrolats de residus

A banda de l'impacte visual que generen, els abocaments incontrolats de residus poden provocar, a partir de la lixiviació de determinats residus, la contaminació del sòl, aigües subterrànies i aigües superficials. Cal impedir, doncs, l'abandonament de residus de qualsevol tipus utilitzant les instal·lacions controlades per a la seva disposició.

03. Runa industrial

A causa de l'abandonament d'antigues activitats industrials és possible que es generin restes d'edificacions. Sovint, aquestes restes d'edificacions estan contaminades com a conseqüència dels anteriors processos industrials i poden provocar l'aportació addicional de contaminació a l'entorn i suposar un risc per a les persones que hi puguin estar en contacte. La gestió de la runa industrial s'ha de dur a terme amb un control adequat. El desmantellament d'aquestes runes haurà d'incloure activitats de diferent tipologia, com ara el buidatge i la neteja de canonades, tancs i dipòsits, la gestió de possibles residus emmagatzemats a l'emplaçament, la identificació i retirada controlada d'estructures o instal·lacions que continguin material tòxic o perillós, la demolició i gestió adequada dels enderrocs, etc.

04. Bidons soterrats

El soterrament il·legal de bidons amb residus i el seu deteriorament al llarg del temps poden ocasionar una contaminació del sòl i de les aigües subterrànies a causa del transvasament en aquests medis del material que contenen.

05. Emmagatzematge incorrecte de productes o residus

A causa de l'abandonament d'antigues activitats industrials és possible que s'hagin abandonat determinats productes i residus en males condicions d'emmagatzematge amb el consegüent risc de contaminació del sòl i de les aigües així com d'evaporació de compostos volàtils.

06. Accidents en el transport de mercaderies

De manera accidental poden produir-se vessaments en el transport de mercaderies perilloses que caldrà identificar i resoldre amb rapidesa i eficàcia per tal d'evitar conseqüències de complexa resolució com ara la contaminació del sòl o de les aigües.

07. Fuites en tancs o operacions deficients

Les petites fuites en tancs enterrats, si es produeixen en un llarg període de temps, poden arribar a provocar la pèrdua d'una gran quantitat de producte amb el consegüent risc de contaminació del subsòl i de les aigües subterrànies. Per tal d'evitar les fuites i pèrdues, els tancs d'emmagatzematge s'han de mantenir i controlar amb una periodicitat adequada.

08. Abocaments incontrolats d'aigües residuals

A partir de l'abocament incontrolat d'aigües residuals no tractades procedents d'indústries, municipis o instal·lacions ramaderes, que poden contenir substàncies químiques contaminants, es pot ocasionar una contaminació del sòl, de les aigües superficials i de les aigües subterrànies. Així doncs, cal utilitzar les depuradores i realitzar un abocament controlat de les aigües.

09. Ús incorrecte de pesticides i/o adobs

L'ús continuat i abusiu de pesticides i adobs pot provocar una contaminació directa del sòl o indirecta de les aigües superficials a causa de l'escorrentia superficial o de les aigües subterrànies a partir de la migració d'aquests productes a través de la zona no saturada.

10. Clavegueram antic en mal estat

En un clavegueram antic en mal estat es poden produir fuites i escapaments que poden provocar la contaminació del subsòl i de les aigües subterrànies. El deteriorament del clavegueram pot accelerar-se, per exemple, amb l'abocament continuat de substàncies corrosives.

11. Antics enterraments de residus

Els antics enterraments il·legals de residus van ocasionar, en determinats casos, una contaminació del sòl i de les aigües subterrànies a causa de l'aportació de determinats compostos en aquests medis. Com a exemple podem citar antigues extraccions d'àrids reblertes amb residus de diferents tipologies que amb el temps i producte de les oscil·lacions del nivell de les aigües han provocat la contaminació d'aigües subterrànies.

12. Deposició de contaminants atmosfèrics

Les emissions no controlades d'una indústria poden suposar l'aportació a l'atmosfera de determinats compostos que posteriorment per deposició poden quedar acumulats en el sòl. Es tracta de contaminacions difoses que sovint abasten àrees extenses i que resulten de complexa resolució.
Data d'actualització:  04.06.2010