Causes i efectes de la contaminació del sòl

Causes

Causes
1 Emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus enactivitats industrials
2 Abocaments incontrolats de residus
3 Runa industrial
4 Bidons soterrats
5 Emmagatzematge incorrecte de productes o residus
6 Accidents en el transport de mercaderies
7 Fuites en tancs o operacions deficients
8 Abocaments incontrolats d'aigües residuals
9 Ús incorrecte de pesticides i/o adobs
10 Clavegueram antic en mal estat
11 Antics enterraments de residus
12 Deposició de contaminants atmosfèrics


Efectes

Efectes
1 Contaminació de les aigües superficials
2 Contaminació de les aigües subterrànies
3 Contaminació dels sediments del riu
4 Evaporació de compostos volàtils
5 Contaminació de l'aire interior d'habitatges
6 Utilització d'aigua contaminada per a l'abastament
7 Ingestió de terra contaminada
8 Ús recreatiu d'aigües superficials contaminades
9 Perills en excavacions
10 Contaminació d'hortalisses i animals de granja a causade la utilització d'aigües subterrànies


Bones pràctiques

Bones pràctiques
A Dipòsit controlat de residus
B Indústries amb mesures de prevenció i proteccióadequades
C Xarxes noves de clavegueram
D Depuradora d'aigües residuals
E Bassa d'emmagatzematge de purins


Informació relacionada

Data d'actualització:  09.09.2009