• Imprimeix

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2019

 

El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2019 reconeix productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executats a Catalunya que integrin en el seu disseny consideracions per millorar-ne el comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida . Valora principalment la incorporació d'estratègies d'ecodisseny i la contribució a l'economia circular, la qualitat del disseny i la innovació.

Està adreçat a dissenyadors, fabricants de productes o estudiants de Catalunya(*)

Les sol·licituds es podran presentar des del 15 de gener de 2019, fins el 28 de febrer de 2019.

(*) Que estan ubicats o tenen el domicili o la seu social a Catalunya.

Producte que ja es troba en el mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, que té en compte consideracions ambientals.Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte o dissenya o ofereix el servei.

Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat a Catalunya, que té en compte consideracions ambientals
Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament del producte o el/la dissenyador/a.

Producte, producte en desenvolupament o estratègia, amb criteris d’ecodisseny, desenvolupats per estudiants o titulats novells de Catalunya.
Por presentar-s’hi qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, cicle formatiu o universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, hi poden participar els que hagin finalitzat els estudis a Catalunya amb una data no anterior a l’1 d’octubre de 2016.

Presentació de sol·licituds: del 15 de gener al 27 de febrer 2019 fins les 12 hores 

Comunicació resultats etapa 1: maig 2019

Presentació de mostres: juny 2019. L'organització comunicarà la data concreta a cada participant que superi la primera etapa.

Acte de lliurament del Premi: tardor 2019