• Imprimeix

Premi Catalunya Ecodisseny 2017

 

La Generalitat de Catalunya convoca una nova edició del Premi Catalunya d’Ecodisseny.

El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 reconeix els productes, els productes en desenvolupament i les estratègies dissenyats/des, fabricats o executats/des a Catalunya que integrin en el seu disseny consideracions per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida. Es valora, per exemple, productes dissenyats per tal d’estalviar recursos (tant en la seva producció com en la seva fase d’ús); productes modulars, reparables, actualitzables; serveis que proposin nous models de consum més sostenibles;  etc.
Està adreçat a dissenyadors o fabricants de productes, impulsors d’estratègies o estudiants de Catalunya.
El Premi té 4 categories: Producte, Producte en Desenvolupament, Estratègia i Disseny Jove.
El període de presentació de candidatures s’obrirà el 16 de gener de 2017 i finalitzarà el 28 de febrer de 2017 a les 12.00 h del migdia.

Formulari d'inscripció, cliqueu aquí.

Per a l’edició 2017, el Premi té quatre categories, totes elles destinades a participants de Catalunya.

Categoria A: Producte
Producte en el mercat, dissenyat o fabricat Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre i quan el dissenyador, el centre de fabricació o l’empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria B: Producte en desenvolupament

Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d’un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre i quan tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria C: Estratègia

Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa l’estratègia, amb domicili o seu social a Catalunya.

Categoria D: Disseny jove

Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Por presentar-s’hi qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, un cicle formatiu o estudis universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, hi poden participar els que hagin finalitzat els estudis a Catalunya amb una data no anterior a l’1 d’octubre de 2014.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració que es tindran en compte són els següents:

a) Criteris bàsics:

 •  Incorporació d’estratègies d’ecodisseny rellevants en el cicle de vida
 • Qualitat del disseny
 • Innovació

Per a productes en desenvolupament, grau de desenvolupament de la proposta presentada

b) Criteris addicionals:

 • Aplicació de metodologies d’avaluació ambiental
 • Benefici ambiental potencial
 • Disposició d’etiquetes que acreditin els beneficis ambientals del producte
 • Implantació del sistema de gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament, Ecodisseny (ISO 14006)
 • Impacte econòmic i social
 • Implementació d’estratègies de comunicació i sensibilització

Exclusió de la participació:

No poden optar al Premi els productes, productes en desenvolupament o estratègies que estiguin en alguna de les situacions següents:

 1. Si s’han presentat en edicions anteriors del Premi Catalunya d’Ecodisseny o del Premi Disseny per al Reciclatge, tret que s’hagin redissenyat o presentin una millora substancial que en faci necessària una valoració nova.
 2. Si es presenten simultàniament a més d’una de les categories convocades, sota el mateix enfocament o un de diferent.
 3. Si el seu valor principal és artístic (obres d’art).

 4. Si són edificis o altres elements arquitectònics complexos.

 5. Si són articles únics que no permeten la seva producció en sèrie.
 6. Si en la sol·licitud hi ha participat activament un membre del jurat com a dissenyador/a, com a empresa fabricant o distribuïdora del producte, o com a impulsor/a d’una estratègia.

El/La representant de la sol·licitud n’és totalment responsable i en garanteix l’autoria. El disseny presentat no ha d’incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat en cas d’infracció de drets de tercers és de la persona participant.

Valoració de les sol·licituds:

Les sol·licituds que entren a concurs es valoren en dues etapes:

 • Etapa 1: Primera selecció portada a terme per un equip d'experts designats per l'ARC
 • Etapa 2: El jurat valora les sol·licituds que han superat la primera etapa i selecciona les sol·licituds que han superat la primera etapa i seleciona les sol·licituds gunayadores per a cada categoria.

 

 

Formulari d'inscripció disponible  del 16 de gener de 2017 i fins el 28 de febrer de 2017.

Informació relacionada

El jurat està composat per experts internacionals en disseny i sostenibilitat
 • Cinc mil euros (5.000 €) per al guanyador de cada categoria.
 • Presència a l’exposició del Premi
 • Presència al catàleg del Premi
 • Participació en altres activitats de difusió del Premi.

Més informació a:

Agència de Residus de Catalunya

Tel.: 935 673 300

a/e: premiecodisseny.arc.tes@gencat.cat

Etiqueta del twitter: #premiecodisseny