• Imprimeix

Informació general del Premi

 El Premi té cinc categories. Les categories A, B, C i D es destinen a participants de Catalunya i la categoria D està adreçada a participants dels 21 països veïns del Mediterrani.

Categoria A: Producte

Producte en el mercat, dissenyat o fabricat Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre i quan el dissenyador, el centre de fabricació o l’empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria B: Producte en desenvolupament

Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d’un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre i quan tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria C: Estratègia

Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa l’estratègia, amb domicili o seu social a Catalunya.

Categoria D: Disseny jove

Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Por presentar-s’hi qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, cicle formatiu o universitaris a Catalunya. En el cas del titulats, podran participar aquells que hagin finalitzat els estudis a Catalunya, amb una data no anterior al 17 d’octubre de 2012.

Categoria E: Disseny euromediterrani

Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats als països euromediterranis, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi qualsevol persona física (inclosos estudiants) o jurídica, amb seu social als països euromediterranis (exceptuant Catalunya) que dissenya o fabrica el producte, impulsa o dissenya el producte en desenvolupament, o impulsa l´estratègia.

Els països euromediterranis en què els participants han de tenir la seu social per poder presentar-se a la categoria E són Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Egipte, Eslovènia, Espanya (excepte Catalunya), França, Grècia, Israel, Itàlia, el Líban, Líbia, Malta, el Marroc, Mònaco, Montenegro, Síria, Tunísia, Turquia i Xipre.

 

 Els criteris de valoració que es tindran en compte són els següents:

a)    Criteris bàsics:

 • Incorporació d’estratègies d’ecodisseny rellevants en el cicle de vida.
 •  Per exemple: la reducció del consum de recursos, la selecció de materials de menor impacte ambiental, la reducció de l’impacte ambiental de la producció, l’optimització del procés de distribució, la reducció de l’impacte ambiental durant l’ús, l’allargament de la vida útil, i l’optimització del fi de vida. 
 •  Qualitat del disseny.
 •  Que el producte o servei prevegi el disseny en les seves vessants emocional i funcional, tenint cura especialment de la usabilitat, l’ergonomia, la seguretat, l’estètica, la funcionalitat, la percepció, l’acceptació per part de l’usuari final, i la capacitat de de donar resposta a una necessitat.
 •  Innovació.
 • Que el producte, projecte o estratègia aporti un valor afegit respecte a possibles alternatives que existeixin al mercat.
 •  Per a productes en desenvolupament també es valora que la proposta presentada hagi estat globalment estudiada i desenvolupada i presenti un bon estat de finalització, així com la seva viabilitat econòmica i de mercat.

 b)    Criteris addicionals:

 •  Aplicació de metodologies d’avaluació ambiental, com per exemple: matrius MET (materials- energia- residus tòxics), VEA (valoració ambiental estratègica) o ACV (anàlisi de cicle de vida).
 •  Benefici ambiental potencial(projecció de l’impacte global estalviat associat a l’ús del producte, calculat tenint en compte la millora ambiental per unitat de producte i el volum global de vendes).
 •   Disposició d’etiquetes que acreditin els beneficis ambientals del producte (ecoetiquetes atorgades per organismes oficials o entitats privades reconegudes).
 •  Implantació del sistema de gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament, Ecodisseny (ISO 14006).
 •  Impacte econòmic i social de la sol·licitud en el mercat o en el seu àmbit d’aplicació.
 •  Posada en marxa, qualitat i ressò de les d’estratègies de comunicació i sensibilització implementades.

Les sol·licituds que entren a concurs es valoren en dues etapes:

Etapa 1: Primera selecció portada a terme per un equip d’experts designats per l’Agència de Residus de Catalunya

Etapa 2: El jurat valora les sol·licituds que han superat la primera etapa i selecciona les sol·licituds guanyadores per a cada categoria. 

 El jurat està composat per experts internacionals en disseny i sostenibilitat.

a) El secretari o la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que                         n’exerceix la presidència.

b) Dues persones expertes en ecodisseny designades pel conseller competent en matèria de medi ambient

c) Una persona experta en comunicació ambiental designada pel conseller competent en matèria de medi ambient

d) Una persona representant de l'Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que               n’exerceix la secretaria.

e) Una persona representant de la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

f)  Com a màxim, una persona representant de cadascuna de les tres entitats internacionals de l’àmbit dels països euromediterranis amb                               responsabilitat en consum i producció sostenible, que determini la secretaria tècnica.

g) Una persona representant de l'Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives, ADI FAD.

h) Una persona representant de l'Associació de Dissenyadors Professionals, ADP.

i) Una persona representant del BCD Barcelona Centre de Disseny.

j) Una persona representant de l’Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIO), del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de                 Catalunya.

k) Una persona representant de les associacions de consumidors de Catalunya, designat pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

 • Cinc mil euros (5.000 €) per al guanyador de cada categoria.
 • Presència a l’exposició del Premi
 • Presència al catàleg del Premi
 • Participació en altres activitats de difusió del Premi i del projecte SWITCH-Med

 El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015 es lliurarà en un acte solemne en el qual s’inaugurarà l’exposició del Premi. L’acte tindrà lloc en el marc del SWITCH-Med Action Network Event, que reunirà a més de 300 participants que representaran a empreses, emprenedors, administracions públiques i organitzacions de la societat civil dels països mediterranis (www.switchmed.eu).

No poden optar al Premi els productes, productes en desenvolupament o estratègies que estiguin en alguna de les situacions següents:

a) Si s’han presentat en edicions anteriors del Premi Disseny per al Reciclatge, tret que s’hagin redissenyat o presentin una millora substancial que en faci necessària una valoració nova.

b) Si es presenten simultàniament a més d’una de les categories convocades, sota el mateix enfocament o un de diferent.

c) Si el seu valor principal és artístic (obres d’art).

d) Si són edificis o altres elements arquitectònics complexos.

e) Si són articles únics que no permeten la seva producció en sèrie.

f) Si en la sol·licitud hi ha participat activament un membre del jurat com a dissenyador/a, com a empresa fabricant o distribuïdora del producte, o com a impulsor/a d’una estratègia.

 El/La representant de la sol·licitud n’és totalment responsable i en garanteix l’autoria. El disseny presentat no ha d’incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat en cas d’infracció de drets de tercers és de la persona participant.

Data d'actualització:  24.11.2014