• Imprimeix

Reconeixements i premis

L'Agència de Residus de Catalunya, ARC, vol reconeixer la tasca de persones físiques i jurídiques del sector del Medi Ambient i concretament en l'àmbit dels residus.

Premi Catalunya d'Ecodisseny

 

L’ecodisseny es pot definir com la integració dels aspectes ambientals en el disseny d’un producte o servei amb la finalitat de millorar el seu comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. Les estratègies d’ecodisseny es poden resumir en els grups següents:

 

  1. Desenvolupament de nous conceptes
  2. Reducció del consum de materials
  3. Selecció de materials de baix impacte ambiental
  4. Reducció de l’impacte ambiental de la producció
  5. Optimització de la distribució
  6. Reducció de l’impacte ambiental durant l’ús
  7. Increment de la vida útil
  8. Optimització del fi de vida

 

L’ecodisseny és un dels instruments que poden ajudar a assolir un món més eficient en l’ús dels recursos i que a la vegada poden dinamitzar l’economia i generar ocupació en les nostres comunitats. Algunes empreses ja l’estan utilitzant, però encara no és una estratègia generalitzada en la concepció de nous productes i serveis. A més, els hàbits dels consumidors han de seguir evolucionant a fi que aquests nous productes i serveis més sostenibles siguin més apreciats i demandats.

Per ajudar a canviar aquests models de producció i de consum, la Generalitat de Catalunya organitza des de l’any 2001 un premi que distingeix els productes innovadors, de qualitat i ambientalment sostenibles. El Premi va néixer com a Premi Disseny per al Reciclatge, però des de l’any 2015 s’ha convertit en el Premi Catalunya d’Ecodisseny, tot i ampliant el seu abast per tal d’integrar tots els aspectes que intervenen en la sostenibilitat dels productes — estalvi de recursos, disseny de nous models de consum, optimització del fi de vida, etc. Aquest Premi reconeix productes, productes en desenvolupament i estratègies de foment de productes, que estiguin dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida. Se celebra cada dos anys.

S’emmarca en l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora – Ecodiscat, una eina d’ecoinnovació que té com a objectiu promoure l’economia circular i una major sostenibilitat a l’hora de produir i consumir productes.

L’Agència de Residus de Catalunya, entitat del Govern de Catalunya responsable de la promoció de la gestió sostenible dels residus i de l’ús eficient dels recursos, actua com a secretaria tècnica del Premi. 

 

Aquest Premi Catalunya d'Ecodiseny és una evolució del Premi Disseny per al Reciclatge, que l’Agència de Residus de Catalunya va crear l'any 2001 amb l’objectiu de promoure la producció i el consum de productes fabricats amb materials reciclats i/o que fossin reciclables al final de la seva vida útil. Va ser una de les primeres actuacions a Catalunya que aplicaven les estratègies de la política integrada de producte, i canviaven l’accent des del procés productiu al producte en si mateix.

Des de l’any 2011, es va ampliar l’abast del premi per incloure també entre les característiques que es premiaven, la prevenció de residus, d’acord amb la política europea en matèria de residus que posava cada vegada més èmfasi en aquest aspecte. Així, tot i que el premi mantenia el seu nom, Premi Disseny per al Reciclatge, des d’aleshores reconeixia també els productes o sistemes de productes que sense ser reciclats apostaven per una economia eficient en recursos i circular.

En les successives convocatòries es va posar de manifest que cada vegada hi havia més productes ambientalitzats en el mercat, de més qualitat, i que aportaven altres beneficis ambientals addicionals al fet de ser reciclats, reciclables o eficients en recursos. Es va fer evident que l’abast del Premi Disseny per al Reciclatge es tornava a quedar curt i que per avançar cap als productes ecoeficients no podíem centrar-nos únicament en el vector residus/recursos, sinó que calia prendre una perspectiva més àmplia que abastava tots els criteris ambientals, és a dir, una perspectiva d’ecodisseny. Per això, a partir de l’edició de 2015, el premi es va convertir en el nou Premi Catalunya d’Ecodisseny.

Durant el període 2001-2013 en què el Premi Disseny per al Reciclatge va ser vigent, s’ha celebrat cada 2 anys i ha tingut, per tant, 7 edicions. El nombre de participants en cada edició va créixer ràpidament fins assolir un promig d’uns 200 participants en cadascuna de les darreres convocatòries. Globalment, en el conjunt de les seves set edicions, van participar més de 750 candidatures i van sorgir 59 guardonats (entre candidatures premiades i les que van rebre mencions especials del jurat). 

Premi Medi Ambient

 

L’any 2010, amb l’experiència de les convocatòries publicades fins aleshores, es va considerar convenient redefinir les modalitats del Premi Medi Ambient, per tal de reduir el nombre de distincions, donar un tracte homogeni als àmbits temàtics que es poden convocar i realçar el reconeixement a la trajectòria de persones i entitats que han contribuït de manera notòria a la protecció, prevenció i difusió de temàtiques ambientals. El nou format del Premi, que és vigent encara, té altres modalitats que engloben tots els àmbits temàtics relacionats amb el medi ambient de manera conjunta.

 

Abans de la redifinició comentada a l'apartat anterior, el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, creat l'any 2005, una de les seves modalitats era específicament per a actuacions de reducció i el reciclatge de residus. Aquest premi i per aquesta modalitat, es va convocar tres edicions, concretament els anys 2006, 2007 i 2008. Tot seguit es pot consultar els premiats i les mencions especials per a cadascuna de les edicions.