El vidre representa el 8% en pes dels residus municipals generats a Catalunya segons dades del PROGREMIC 2001-2006 i es tracta d'un material fàcilment recuperable. El vidre es pot reutilitzar o bé reciclar conservant en gran mesura les seves qualitats inicials. Tanmateix cal diferenciar el vidre d'envàs del vidre pla per al seu correcte reciclatge.

El tipus de vidre utilitzat habitualment es fabrica barrejant sílice i potassa o sosa amb petites quantitats d'òxids metàl·lics que hi aporten duresa i, opcionalment, color.

La reutilització del vidre

Hi ha envasos de vidre retornables que després d'un procés adient de rentatge es poden tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat

El reciclatge del vidre

El procés de reciclatge de vidre