• Imprimeix

Recollida selectiva

La recollida selectiva consisteix en la separació i la classificació dels residus per facilitar-ne la seva valorització i/o correcta gestió.

Aquesta recollida selectiva ha d’iniciar-se correctament en origen (a les llars i als comerços), per tal que després les diferents fraccions separades siguin recollides per mitjans específics al carrer i transportades a les diferents instal·lacions de tractament.

Un punt clau per a la correcta gestió i valorització de la matèria orgànica dels residus municipals és la seva correcta separació en origen, això permetrà obtenir un compost de qualitat.

Alguns consells per a una separació millor de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) són:

  • No dipositar residus d’origen no orgànic o materials que puguin contaminar, com plàstics, vidres, medicaments, piles.... Aquests impropis redueixen la qualitat i després en dificulten el tractament i valorització de la FORM.
  • És aconsellable embolicar amb paper de cuina les restes de menjar molt humides (peix, carn, etc.), per evitar que suquegin.
  • No dipositar líquids, com per exemple sucs de fruita, caldo o llet, dins el cubell de la recollida selectiva de la FORM.
  • Utilitzar preferentment de bosses compostables (o fundes compostables per a la recollida comercial) per a la recollida de la FORM. En cas contrari, cal tenir en compte que la bossa de plàstic de polietilè és un impropi de la FORM, que caldrà eliminar a la instal·lació receptora de la FORM. La presència de plàstics en les instal·lacions de tractament són causa de nombrosos problemes de gestió, afavoreixen la pèrdua de matèria orgànica com a rebuig, augmenten els riscos d’anaerobiosis en el procés (generant més olors) i empitjoren la qualitat final del compost.
  • Fer servir de forma conjunta de cubells ventilats (perforats) i bosses compostables (semipermeables al vapor d’aigua), per permetre una bona aireació de la FORM dipositada al cubell.


Beneficis d’una adequada separació de la FORM en origen:

  • Generació d’una FORM de més qualitat (menys impropis).
  • Obtenció d’un compost de major qualitat.
  • Simplificació i optimització dels sistemes de recollida i tractament.
  • Increment dels ingressos en concepte de retorn del cànon per part del Fons de gestió de residus (té en compte el nivell de qualitat de la FORM municipal) per part dels ens locals titulars de la recollida, recursos econòmics que es podran destinar per cobrir les despeses i/o realitzar actuacions de foment i millora de la gestió de la recollida selectiva de la FORM.
  • Disminució dels costos d’explotació, tractament i de gestió per part de les instal•lacions receptores de la FORM.

Els sistemes/models de recollida selectiva
El model àrea de vorera (AV) : Contenidors de superfície o soterrats, recollida pneumàtica
El model porta a porta (PAP)