• Imprimeix

Superfície

La recollida selectiva en contenidors de superfície consisteix en ubicar a la via pública contenidors de diferent tipologia, depenent de les característiques de la fracció a recollir, i que posteriorment els ciutadans utilitzen per lliurar els seus residus. Periòdicament, els contenidors es buiden seguint freqüències adaptades a la generació i característiques del cada fracció dels residus.

Generalment, la fracció orgànica es tendeix a recollir en bujols de dues rodes, mentre que per a la resta de recollides selectives s'emprèn iglús o altres contenidors de major capacitat. El més habitual és que els contenidors de rebuig i de FORM s'ubiquin junts (àrees de vorera) i, per altra banda, els de vidre, paper-cartró i envasos (àrees d'aportació).

Aquest sistema de recollida és el sistema més estès a Catalunya. Es constata empíricament una clara relació entre la dotació de contenidors i els resultats assolits: a menys habitants per contenidor majors nivells de recollida selectiva.

Avantatges:

  • Sistemes molt coneguts tant pels gestors com per les empreses prestatàries.
  • Horaris flexibles (a la pràctica) per al lliurament dels residus.
  • Cost de recollida més baix que en altres sistemes.

Inconvenients:

  • Els contenidors s'associen amb problemes de sobreeiximents i pudors, i signifiquen una ocupació important de la via pública.
  • Sovint se'n fa un ús indegut (p.e. lliurament fora dels horaris previstos o lliurament de fraccions diferernts de les previstes).
Data d'actualització:  09.09.2009