La Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats (transposició de la Directiva 2008/98/CE), en els seu article 8 estableix la jerarquia de gestió de residus, segons la qual “les administracions competents, en el desenvolupament de les polítiques i de la legislació en matèria de prevenció i gestió de residus, aplicaran per aconseguir el millor resultat ambiental global, la jerarquia de residus pel següent ordre de prioritat: a) Prevenció; b) Preparació per a la reutilització; c) Reciclatge; d) Altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica; i e) Eliminació. I en el seu article 3 estableix les següents definicions:  

  • “Residu: Qualsevol substància o objecte del qual llur posseïdor se’n desprengui o tingui la intenció o la obligació de desprendre-se’n
  • “Prevenció: Mesures adoptades abans de que una substància, material, o producte s’hagin convertit en residus, per reduir:

a) La quantitat de residus, inclús mitjançant la reutilització dels productes o l’allargament de la vida útil dels productes.

b) Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana de la generació de residus.

c) O el contingut de substàncies nocives en materials o productes.”

  • “Reutilització: Qualsevol operació mitjançant la qual productes o components que no siguin residus s’utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per la qual van ésser concebuts”
  • “Preparació per a la reutilització: L’operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual productes o components de productes que s’hagin convertit en residus es preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia.”

 

Per la seva banda, el document “Directrius sobre la interpretació de les disposicions clau de la Directiva 2008/98/CE sobre residus, publicada per la Comissió Europea el juny de 2012, esmenta entre d’altres, que ni la localització de l’emmagatzematge d’un material, ni l’intercanvi econòmic influeixen en si un objecte és residu o no, si no la intenció o obligació del posseïdor de desfer-se’n.

Es presenten, tot seguit, el resum executiu de la Diagnosi de la Reutilització i Preparació per la Reutilització a Catalunya i la Guia pel desenvolupament d’activitats de Reutilització i Preparació per la Reutilització a deixalleries i altres instal·lacions de titularitat pública de Catalunya. Dos documents que neixen amb la intenció d’aclarir, d’una banda, quina és la situació actual i les possibilitats de millora d’aquestes activitats a Catalunya, i de l’altra fomentar i resoldre els dubtes sobre els requisits i recomanacions tècniques, administratives i de gestió pel desenvolupament dels diversos models d’activitats.

Data d'actualització:  25.11.2014