• Imprimeix

Contingut i tramitació del PEP

Un Pla Empresarial de Prevenció ha de constar com a mínim la següent informació:

 1. Dades administratives de l'empresa.
 2. Breu descripció de l'activitat de l'empresa i dels productes comercialitzats.
 3. Descripció detallada dels envasos utilitzats per comercialitzar els productes (materials, pesos, mides, tipus, etc.)
 4. Quantitat total (tones/any) de producte envasat posat al mercat durant l'any anterior a la presentació del Pla Empresarial de Prevenció (Kp).
 5. Quantitat total (tones/any) dels residus d'envasos que es generen per la posada al mercat dels productes envasats (Kr) i la relació Kr/Kp.
 6. Relació de les mesures preses amb anterioritat a la presentació del Pla Empresarial, amb dades que demostrin quina ha estat la seva incidència en la reducció de la relació Kr/Kp.
 7. En cas de l'elaboració d'un segon pla empresarial de prevenció, aquesta informació es considera que ja es troba al informe final de valoració del Pla anterior.
 8. Mesures que es preveu implantar per tal de reduir la relació Kr/Kp.
 9. Objectiu global de reducció trianual que es pretén assolir mitjançant les mesures proposades, en relació al coeficient Kr/Kp.
 10. Mecanismes de control que s'establiran per tal de poder conèixer quin és el grau d'assoliment dels objectius marcats en el Pla Empresarial de Prevenció.
 11. Altres dades d'interès referents a la reducció d'envasos i embalatges.


Tramitació

A partir de l’1 de gener de 2013 tant la presentació del PEP com dels informes de seguiment serà telemàtica dins l’entorn SDR (Sistema Documental de Residus).
Per poder presentar tant el PEP com els informes de seguiment, prèviament caldrà haver presentat la DAE (Declaració Anual d’Envasos) a través del SDR .
Des de la pantalla de la DAE l’usuari podrà crear directament el PEP i els informes de seguiment. És important comprovar que les dades introduïdes en la DAE són correctes ja que aquestes quedaran vinculades al PEP.

Data d'actualització:  30.10.2013