• Imprimeix

Antecedents normatius

D'acord amb l'article 3 del Reial Decret 782/1998, que desenvolupa el reglament per a l'execució de la llei d'envasos, estan obligats a elaborar un Pla empresarial de prevenció les empreses envasadores que durant un any natural posin al mercat una quantitat de productes envasats susceptible de generar residus d'envasos en quantitats superiors a les següents:

  • 250 t, si es tracta exclusivament de vidre
  • 50 t, si es tracta exclusivament d'acer
  • 30 t, si es tracta exclusivament d'alumini
  • 21 t, si es tracta exclusivament de plàstic
  • 16 t, si es tracta exclusivament de fusta
  • 14 t, si es tracta exclusivament de cartró o materials compostos (p. e. cartró per begudes)
  • 350 t, si es tracta de diferents materials i cadascun d'ells no supera, individualment, les quantitats anteriors

Els plans han de servir perquè els envasadors es marqui un objectiu de reducció de la quantitat de residus d'envasos que es generen en posar al mercat el producte comercialitzat. Aquests plans han de ser aprovats per l'organisme competent de la comunitat autònoma on s'implantin les mesures previstes al pla, en el cas de Catalunya aquest organisme és l'Agència de Residus de Catalunya, tenen una validesa de tres anys i una vegada aprovats s'haurà de presentar anualment un informe de seguiment sobre les mesures de reducció preses.

Els plans empresarials de prevenció de residus d'envasos els poden presentar les empreses envasadores a títol individual o bé a nivell sectorial (agrupant diverses empreses), mitjançant els Sistemes integrats de gestió (SIG) sempre que l'empresa envasadora hi estigui adherida, també es poden presentar mitjançant alguna associació empresarial sectorial.

Data d'actualització:  30.10.2013