La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que millora i actualitza la Llei 10/1998, de 21 d'abril,té com a objectiu traspassar a escala estatal la Directiva 2008/98/CE. D’acord amb el seu article 15, les administracions públiques, en els seus respectius àmbits competencials, han d’aprovar abans del 12 de desembre de 2013 programes de prevenció de residus en els quals s’estableixin els objectius de prevenció, de reducció de la quantitat de residus generats i de reducció de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants, es descriguin les mesures de prevenció existents i s’avaluï la utilitat dels exemples de mesures que s’indiquen en el seu annex IV o altres mesures adequades.

Aquestes mesures s’encaminaran a aconseguir la reducció del pes dels residus produïts el 2020 en un 10 % respecte als generats l’any 2010.

L’Administració municipal, actor clau en la planificació i la gestió de residus, ha d’actuar com a facilitador, promovent accions concertades entre els diferents agents, cadascun al seu nivell i en una dinàmica de progrés contínua. Per aconseguir-ho, és necessari planificar i aplicar a mitjà i llarg termini una estratègia que permeti aconseguir la participació i la sensibilització dels diferents agents per arribar als objectius de reducció dels residus generats.

Per tot això, l’Agència de Residus de Catalunya ha elaborat un seguit d'eines adreçades als ens locals per ajudar-los a dur a terme la planificació d’accions en matèria de prevenció de residus:

Data d'actualització:  21.04.2015