• Imprimeix

Què vol dir minimitzar residus? Aspectes tècnics i exemples

Minimitzar residus vol dir:
      1. Reduir la quantitat i/o perillositat dels residus generats
      2. Reciclar en origen (dins de fàbrica) els residus generats
Aquest és l'ordre de prioritat en la selecció de mesures de minimització, és a dir, en primer lloc cal considerar aquelles mesures que aconsegueixen la reducció de la quantitat i/o perillositat generada, i en segon lloc per aquelles que aconsegueixen el reciclatge en origen.
Existeixen múltiples opcions per minimitzar els residus. Algunes poden suposar una inversió important i d'altres tan sols un canvi d'hàbits. Una classificació genèrica podria ser la que es presenta a la figura.

Exemple 1.1 - Substituir matèries primeres per d'altres de menys contaminants

Una empresa dedicada a la fabricació de peces metàl·liques, mitjançant tall d'alta precisió, va decidir substituir el dissolvent clorat utilitzat en el desgreixatge per una solució aquosa de detergent alcalí. La mesura ha requerit la instal·lació de dues màquines de neteja que incorporen un sistema de separació d'oli i pols per allargar la vida útil del bany. Aquesta mesura ha permès eliminar el consum i posterior gestió de dissolvent clorat (de 9,6 t/any a 0 t/any), amb una inversió d'uns 79.400 euros, recuperats en 4,85 anys (Fitxa P+N núm. 56).

Exemple 1.2 - Introduir noves tecnologies més eficients en el procés productiu

Una empresa que es dedica a la reparació i a la neteja de vaixells mercants, en el seu procés de pintat dels cascs dels vaixells, utilitza pistoles aerogràfiques i pintura amb base solvent. L'actuació implantada ha estat la instal·lació de pistoles electrostàtiques, que augmenten el rendiment d'aplicació de pintura amb la consegüent reducció del consum de pintura (un 38%) i dissolvent (un 2,6%), així com del seus residus d'envasos (7,6%). D'aquesta manera, amb una inversió de 41.000 euros i un benefici anual per l'estalvi en matèries primeres i en gestió de residus d'1.105.032,12 euros/any, es calcula un període de retorn de la inversió d'1 mes. (Fitxa P+N núm. 77)

Exemple 1.3. - Aplicar Bones Pràctiques ambientals

Una empresa de transformació de metalls realitzava de manera sistemàtica una neteja manual de la matriu abans de controlar-ne l'estat i preparar-la per a noves operacions. La neteja s'efectuava submergint la matriu en un bany d'hidròxid sòdic 30%, el qual amb el temps calia gestionar com a residu líquid. La Bona Pràctica aplicada ha consistit en la introducció d'un nou procediment de control de l'estat de la matriu, que elimina els rentats de les matrius en bon estat. Amb aquesta Bona Pràctica s'ha disminuït en un 40% la generació del residu líquid (41 t/any), i també ha repercutit en l'augment de la disponibilitat del treballador que ara pot dedicar més temps a d'altres activitats de l'empresa. (Fitxa P+N núm. 7).

Exemple 1.4 - Desenvolupar productes nous i millores en els productes integrant criteris ambientals (Ecodisseny)

Una empresa que es dedica a la fabricació de components plàstics per a la indústria de l'automòbil va desenvolupar una nova forma d'unió o soldadura entre peces. Els canvis efectuats consisteixen en la utilització d'un sistema d'unió per vibració o ultrasons. Amb aquesta mesura d'ecodisseny l'empresa ha minimizat el rebuig de fabricació i ha reduit de forma apreciable el consum energètic associat a aquest procés.(Fitxa P+N núm. 75)

Exemple 2.1 - Una vegada ja s'ha generat el residu, intentem reciclar-lo en origen

Una empresa de fabricació de mòduls interiors per a vehicles automòbils utilitza olis hidràulics per al funcionament de les màquines d'injecció de plàstics. L'actuació va consistir a instal·lar filtres en els circuits d'oli, amb l'objectiu d'allargar-ne la vida útil, tot eliminant les impureses que abans s'hi acumulaven, així com de minimitzar-ne els residus. Amb aquesta mesura, el canvi d'oli de les màquines ha passat de ser anual a fer-se cada 7 anys, cosa que representa reduir el seu consum en 16,72 t/any i, al mateix temps, reduir 21,3 t/anuals de residus d'olis, cosa que representa una disminució en la seva generació d'un 60 %. (Fitxa P+N núm.76)

Data d'actualització:  26.03.2012