• Imprimeix

Normativa específica

La disposició addicional segona del Reial decret 952/1997 , de 20 de juny, especifica que tots els productors de residus perillosos han d’elaborar i trametre a la Comunitat autònoma corresponent un estudi de minimització de residus perillosos, que ha de ser tramès a l’administració abans del 6 de juliol de 2001, i posteriorment cada quatre anys. Segons la llei 22/2011, s’exclouen d’aquesta obligació els petits productors de residus perillosos que no superin la quantitat establerta per reglament (10 t/any).
Per a la correcta elaboració de l’estudi, les empreses han d'identificar i quantificar tots els residus perillosos que generen i els processos productius, administratius o de manteniment on aquests es generen. Els processos sempre es quantificaran amb magnituds representatives als efectes de la generació de residus, normalment la producció d’algun bé o servei. Així mateix, les empreses han de proposar les mesures més adients per tal reduir la quantitat i/o la perillositat dels residus descrits a l’estudi, estimant el grau de minimització previst en un període de quatre anys per a cada residu perillós en funció de les mesures definides. Cal tenir en compte que aquestes mesures també poden tenir efectes sobre les emissions atmosfèriques, el consum d'energia, d'aigua i de matèries primeres, etc.