La normativa estatal especifica que els productors de residus perillosos han d’elaborar i trametre a la Comunitat autònoma corresponent un estudi de minimització de residus perillosos. El primer d’aquests estudis calia haver-lo presentat l’any 2001 i posteriorment cal presentar un nou estudi cada quatre anys. L’estudi ha d'incloure tots els residus perillosos dels quals l’establiment és productor en termes legals. L'estudi de minimització l'han de presentar aquelles empreses que generin més de 10 tones de residus perillosos/any independentment de la seva activitat. Únicament queden exempts d'aquesta obligació els residus perillosos originats en l'àmbit domèstic i els petits productors de residus perillosos.
S’entén per minimització qualsevol actuació que tendeixi a la reducció dels residus perillosos en quantitat o en perillositat, i engloba aspectes relacionats amb canvis de procés, reciclatge intern o bé amb l’adopció bones pràctiques.