Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'Actuació  > Planificació
 

Planificació

D’acord amb la Directiva 2008/98/CE, els estats membres de la UE han d’elaborar plans de gestió i de prevenció de residus, on s’han d’incloure objectius de prevenció de residus. Aquests programes han de ser revisats com a mínim cada sis anys. Alhora, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar i aprovar per decret els programes de gestió de residus i el pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, i revisar-los periòdicament en el termini que s’hi especifiqui, que no pot ser superior a sis anys.
En aquest context s’aborda l’elaboració dels instruments de planificació de la prevenció i la gestió de residus i recursos i de les infraestructures de gestió de residus municipals. L’abast d’aquests programes arriba fins a 2020, en línia amb altres instruments de planificació rellevants a nivell de la Unió Europea.


Planificació 2013 -2020.

El conjunt del context de la gestió de residus ha patit canvis significatius en els darrers anys, tant pel que fa als tipus i quantitats de residus generats i als seus cicles de gestió com als actors del sistema. Alhora, el creixement progressiu del sector dels residus, la diversificació de la seva oferta i els canvis en les eines de gestió ha comportat una multiplicitat d’interaccions. D’altra banda, la previsible finalització dels mercats de recursos a baix preu motiva un canvi d’escenari que, a curt termini, farà de la gestió dels residus un dels pilars de les polítiques d’ús eficient dels recursos. En aquest marc, L’ARC elabora nous instruments de planificació que pretenen respondre a tots aquests reptes. En aquesta etapa, que té l’horitzó posat a 2020, l’instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).
Després d’una elaboració inicial, l'Agència de Residus de Catalunya, amb la col·laboració de la Direcció General de Polítiques Ambientals, va obrir un procés de participació tant de PRECAT20 com de PINFRECAT20, amb la voluntat d'intercanviar reflexions i propostes i crear un nou model de gestió amb el màxim consens possible. El procés va incloure un seguit de sessions informatives i de debat arreu del territori català, amb l'objectiu de conèixer i prendre en consideració les opinions del món local (ajuntaments, consorcis, etc.), empreses del sector productiu i de la gestió dels residus, món associatiu (entitats ambientals i socials), sindicats, col·legis professionals, universitats i ciutadans particulars. En la seva versió actual, tant PRECAT20 com PINFRECAT20 incorporen les modificacions derivades dels suggeriments rebuts tant en el marc del Consell de Direcció com en el procés de participació.
Els dos programes i els projectes dels decrets que els aprovaran inicien, a partir de 3 de novembre de 2015, el tràmit reglat pel qual es sotmeten a informació pública. Amb aquest tràmit es dóna participació a la ciutadania en un àmbit doble: d’una banda, en el marc de la normativa d’avaluació ambiental de plans i programes, tant pel que fa a les versions preliminars dels programes com als seus informes de sostenibilitat ambiental (ISA); de l’altra, en el marc del procés d’elaboració dels decrets que els acompanyaran. 
El tràmit d’informació pública tindrà una durada de 45 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació.

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya - PRECAT20

Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya PINFRECAT20

Informació pública

Participació pública


Data d'actualització: 09.09.2009