• Imprimeix

Planificació

D’acord amb la Directiva 2008/98/CE, els estats membres de la UE han d’elaborar plans de gestió i de prevenció de residus, on s’han d’incloure objectius de prevenció de residus. Aquests programes han de ser revisats com a mínim cada sis anys. Alhora, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar i aprovar per decret els programes de gestió de residus i el pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, i revisar-los periòdicament en el termini que s’hi especifiqui, que no pot ser superior a sis anys.

Aquestes obligacions es materialitzen en el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) i en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

La gestió dels residus ha esdevingut en relativament poc temps un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l’economia tant a nivell de país com a escala local. Els canvis que en els darrers 20 anys ha experimentat la gestió de residus, actualment no només segueixen produint-se sinó que s’han accelerat, arran de l’entrada en vigor de normes europees que condicionen de manera important tant les fites que cal assolir com els mecanismes i instruments que cal aplicar.

Aquests canvis són diversos i responen a diversos àmbits. D’una banda, a nivell normatiu l’entrada en vigor de la Directiva 2008/98/CE va suposar l’establiment de nous objectius i criteris de gestió per a 2020, als quals la planificació ha de donar resposta. D’altra banda, en l’àmbit econòmic hi ha hagut alteracions importants que, malgrat la tendència a l’estabilització, han donat lloc a canvis irreversibles en els models empresarials de gestió de residus, en la participació dels diferents actors o en el finançament de les actuacions, entre d’altres coses. Per últim, a nivell tècnic cal tenir en compte aspectes com la reducció important de la generació de residus, l’estabilització en alguns indicadors de la gestió, com per exemple la recollida selectiva, o la finalització dels mercats de matèries primeres a baix preu, que fa créixer la importància de la prevenció i el reciclatge com a estratègies que ultrapassen el context ambiental per passar a ser aspectes estratègics de l’economia. També cal considerar l’evolució del sector de la gestió de residus, que s’ha incrementat significativament i que aporta al voltant d’un 6% del PIB català i un 40% del total d’ocupació en el sector ambiental.

Des d’una perspectiva més àmplia, cal tenir en compte també les conseqüències i impactes que tenen els residus sobre el medi, incloent els aspectes relacionats amb el canvi climàtic. Actualment, els enormes reptes que té encara per davant la protecció del medi ambient s’han anat fent progressivament més tangibles i urgents, i per tant resulta bàsic que,  en plantejar qualsevol actuació ambiental s’incorpori una òptica integral de tots els vectors ambientals.

En aquest marc, l’ARC elabora nous instruments de planificació que pretenen respondre a tots aquests reptes. En aquesta etapa, que té l’horitzó posat a 2020, l’instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

Data d'actualització:  08.05.2017