Alta al registre

És el registre on es recullen les dades d'identificació dels productors de residus industrials i en aquest enllaç podeu consultar qui ha d'estar inscrit i els tràmits per donar-se d'alta.

Declaració anual de residus industrials (DARI)

La DARI és el document on es recullen les dades dels residus produïts per cada centre de producció industrial en el període d'un any natural.

Plans Empresarials de Prevenció de Residus d'Envasos (PEP)

S'estableix l'obligació d'elaborar un Pla Empresarial de Prevenció (PEP) als envasadors que durant un any natural posin al mercat una quantitat de productes envasats susceptible de generar residus d'envasos en quantitats superiors a uns certs llindars.

Declaració anual d'envasos (DAE)

La DAE és el document pels envasadors domicialitzats a Catalunya on s'especifica la quantitat total d'envasos i productes envasats posats al mercat nacional durant l'any anterior, i on també s'indica aquells envasos que siguin reutilitzables.

Estudi de minimització de residus especials

L'estudi de minimització l'han de presentar les empreses que generin més de 10 tones residus perillosos/any independentment de la seva activitat. Únicament queden exempts d'aquesta obligació els residus especials originats en l'àmbit domèstic i els petits productors de residus perillosos tal com els defineix la normativa.

Consulta al catàleg europeu de residus

És la llista oficial que s'utilitza al conjunt de la Unió Europea per a la codificació i classificació dels residus. Per a cada codi, la llista conté una descripció del residu o grup de residus que representa i estableix la seva classificació com a residus especials (perillosos) o no especials (no perillosos). Addicionalment, l'Agència de Residus de Catalunya ha incorporat, per a cada codi, informació sobre les possibles vies per a la seva correcta gestió.